Internationalisering

Att arbeta med internationalisering som metod, är ett verktyg för skolutveckling som möjliggör fördelar inom många olika områden. Internationella samarbeten skapar förutsättningar för att exempelvis uppfylla mål i läroplaner och styrdokument, utveckla arbetssätt, metoder, idéer eller produkter, skapa erfarenhetsutbyten, kompetensutveckla lärare, pedagoger och övrig personal samt öka skolans attraktionskraft med mera.

Nyfiken på internationella samarbeten

Aktuellt

  • Nordplus kontaktseminarium 2020

Hösten 2020 arrangerar Nordplus junior ett kontaktseminarium för förskolan och förskoleklassen. Seminariet äger rum 6-8 december i Köpenhamn. Boka in datumet redan nu! Anmälan öppnar i maj. Lär mer här!

  • Ny reseportal via Egencia samt nytt projektkort EUROCARD

Ny reseportal för klassresor samt projektresor har skapats på Egencia, i syfte att underlätta resebokningar för lärare, elever och rektorer vid internationella utbyten. Projektägare kan begära offert för enstaka elevresor och gruppresor. Resorna upphandlas utefter kriterier för ”bästa”/lägsta pris. Priserna är konkurrenskraftiga och jämförbara med vanliga resesajter, fast med nödvändig service, försäkringar och garantier. Mer information finns på Medarbetarwebben.

Nytt projektkort kan beställas via EuroCard - ett kort skapas till Projektägare vid projektstart

Korten styrs internt av AcadeMedia online, d.v.s. inga eller kortare ledtider för ändringar och beställningar. Mer information om hur man ansöker om kortet finns på Medarbetarwebben.

Uppdaterad 2020-05-27

Skolutveckling genom internationella samarbetsprojekt

Genom internationella utbyten och samarbeten får skolor möjlighet till kompetensutveckling samtidigt som skolan höjer sin utbildnings kvalitet. I förlängningen gynnar det individers färdigheter och kvalifikationer, stärker och utvecklar interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper samt tolerans och mångfald. Att arbeta med internationalisering som metod är också ett effektivt sätt för skolor att stärka sin varumärkesprofil och öka skolans attraktionskraft.

Mer EU-pengar till svensk utbildning

Internationella samarbeten och mobilitet i synnerhet är i tiden ur politiskt synvinkel. Både inom det nordiska/baltiska utbildningsområdet och inom EU ser man satsningar på internationell mobilitet som en av de viktigaste satsningarna inom utbildningsområdet. Huvudskälet till detta är att det har utförts effektstudier som vittnar om positiva effekter av internationella utbyten – från individen till policyutveckling. Drygt en halv miljard svenska kronor utdelas årligen i Sverige för att stärka internationella samarbeten inom utbildningsområdet. Nästa är ökar budgeten kraftigt.

Gemensamma mallar, verktyg och riktlinjer för internationellt samarbete

Uppdaterad 2020-05-27

Försäkringar

Tillsammans med konsultfirman Söderberg & Partner har vi gjort en översyn gällande försäkringar så att inte inga skolor eller huvudmän riskerar att elever befinner sig på utlandspraktik utan adekvat försäkringsskydd. Detta sker på förekommen anledning av att antalet elever som omfattas av utlandspraktik ökar kraftigt. Om någon verksamhets liggande avtal inte motsvarar det antal dagar som eleverna inom verksamheten ska vara utomlands, kommer en uppgradering av ske och berörd huvudman informeras om innehåll och omfattning av premiehöjning.

En informationsguide för elever och vårdnadshavare

En mall med Information inför utlandsvistelse till elever och vårdnadshavare är framtagen som skolor kan använda. Mallen är riktad mot elever och vårdnadshavare och tydliggör hur man förbereder vistelsen på bästa sätt, vilka regler och försäkringsvillkor som gäller etcetera.

Mall för kontrakt mellan skola och elever och vårdnadshavare

En mall för kontrakt mellan skolor och elever/vårdnadshavare har tagits fram i samarbete med våra jurister, där skolans regler och förutsättningar framgår inför den kommande utlandsvistelsen.

För dig som vill starta ett internationellt samarbete

Från projektidé till genomförande

AcadeMedias gymnasieskolor har i dagsläget 17 pågående internationella projekt med bidragsfinansiering från Universitets- och Högskolerådet. Under hösten har intresserade skolor möjlighet att boka workshops kring internationalisering som metod för skolutveckling. Workshoparna berör olika delar som till exempel: - Varför ska man arbeta med internationalisering? – Från projektidé till genomförande – hur går man till väga? – Vilka möjligheter finns? – Hur skriver man en ansökan med god kvalitet? – Hur riggar man sin organisation för internationella utbyten? Gå in på följande länkar för mer information:

https://academedia.learning.nu/course/view.php?id=266

https://academedia.learning.nu/course/view.php?id=26

eller kontakta Jessica Svedlund, jessica.svedlund@academedia.se

Vill ni ha information eller hjälp med din Erasmus+ ansökan vänligen kontakta:

Teoretiska gymnasieområdet: moana.widell@academedia.se

Praktiska gymnasieområdet: jan.lindhal@academedia.se

Drottning Blanka gymnasieområde: anna-karin.berg@academedia.se

NTI: pernilla.öberg@academedia.se

Ekonomisk hantering av internationella projektbidrag

Under hösten har riktlinjer och rekommendationer för ekonomisk hantering av internationella projektbidrag utarbetats. Syftet med riktlinjerna är att underlätta den ekonomiska hanteringen av bidragsfinansierade internationella projekt, för såväl skolor, business controller (BC) samt ekonomiserviceenheten. Kontakta Jessica Svedlund för mer information.

Löpande redovisning internationella projekt mall

Riktlinjer och rekommendationer för ekonomisk hantering av internationella projekt

För de gymnasieområden, DBGY och NTIG som har beviljade konsortieansökningar inom Erasmus+ finns det ytterligare tilläggsinformation för att hantera finansieringen i ett konsortium. I materialet nedan hittar ni den APL utomlands manual som gäller. För mer information kontakta Moana Widell Forsén, moana.widell@academedia.se

Material för konsortium