Undervisning och bedömning

Bedömning är ett fokusområde för Academedias gymnasier. Att skolan erbjuder en rättssäker bedömning och betygsättning och att alla lärare innehar kompetens för att utöva det myndighetsuppdrag som betygsättning innebär är viktigt för oss.

Rättssäker och likvärdig bedömning

Uppdaterad 2019-06-04

En webbaserad utbildning

Webbaserad utbildning i samarbete med Karlstads universitet för lärare och skolledare kring aktuella lagrum och metoder för bedömning och betygssättning.

Innehållet är utformat med Anna Karlefjärd och Pernilla Lundgren som är några av landets främsta experter på bedömning och betyg. Anna och Pernilla utformade den tidigare webbkursen i betyg och bedömning (BoB-kursen) vid Karlstad. Kursen kommer att genomföras via universitetets webbplattform Canvas fr o m VT 2019. En pilot sker under våren i överenskommelse med utbildningsdirektörer.


Ny film om Bedömning och Betyg

En film om bedömning och betyg har spelats in i samarbete med bedömningsexperterna Anna Karlefjärd och Pernilla Lundgren. Filmen handlar om betygssättning i gymnasieskolan och belyser lärares upplevda utmaningar med en allsidig och rättvis bedömning och utgår från Skolverkets Nya Allmänna råd kring betyg och bedömning. Filmen är uppdelad i fyra olika kategorier/delar:

Film 1 Värdera Underlag: I första filmen samtalar de medverkande kring hur man som lärare kan sortera, värdera och tänka kring olika underlag - vilka underlag blir viktigare än andra för betyget? (Filmen är 14 minuter)

Film 2 Jämföra underlag med kunskapskraven: Samtal kring dilemman och utmaningar med att jämföra underlagen med kunskapskraven. (Filmen är 14 minuter)

Film 3 Rättvisande och likvärdiga betyg: Hur kan man som lärare själv veta om de betyg man sätter är ”rättvisande och likvärdiga”? (Filmen är 8 minuter)

Film 4 Kommunikation och matriser: Samtal om bedömningsmatriser och betygsmatriser. (Filmen är 22 minuter)


Pedagogisk bedömning och dokumentation

Utvecklingsgruppen - Schoolsoft, Google Classroom, analog dokumentation...
Bildspel: Arbetsflöde utifrån arbetsområden

Möjligheter i Schoolsoft, Google Classroom + andra digitala och fysiska platser

  • Hur tydliggör vi elevers kunskapsprofiler på vägen mot ett betyg?
  • Hur tolkar vi ämnes- och kursplaner?
  • Vilken nytta kan vi ha av att stämma av kunskapskrav mot arbetsområden och APL-perioder?

I takt med att allt fler skolor och varumärken beslutar sig för att använda Google Classroom ökar behovet av att tydliggöra vad, varför och hur vi dokumenterar i Schoolsoft. Metodstödet erbjuds via en cirka 3,5 timmars workshop där vi bland annat går igenom hur färger och nivåer i kursmatriser (Skolverkets kunskapskrav) kan användas på ett skolgemensamt sätt.

Vill du veta mer? Kontakta henrik.widaeus@academedia.se

APL-perioder i Schoolsoft och Google Classroom

Schoolsoft Classroom APL
Bildspel: APL-perioder i Schoolsoft och Google Classroom
Fråga: Jag undrar om det räcker med att eleverna lämnar in veckorapporterna digitalt eller behöver vi samla in dom i elevernas pärm också?
Svar: Ja, det är ok att eleven tar en bild på veckorapporten, undertecknad av handledaren på arbetsplatsen, och skickar in den via Google Classrooms App. Givetvis bygger detta också på att man förankrar arbetssättet på skolan så att alla är införstådda med var dokumentationen finns. Exempelvis i händelse av att någon lärare slutar och dokumentationen behöver föras över till någon annan.
– Denna information har stämts av med vårt dataskyddsombud Mattias Flodwall.

Att följa närvaro, samla bedömningsunderlag och stämma av kunskapskrav

I exemplet har administratören på skolan förberett APL-perioder i Schoolsoft. Närvaro- och bedömningsunderlag samlas in via appen i Google Classroom och består av:

  • Bifogad bild av veckorapporten, inklusive närvaro
  • Trepartssamtal
  • Arbetsområden – undervisning som genomförs inne på skolan

Ansvarig yrkeslärare använder Schoolsoft för att

  • veckovis bokföra närvaron
  • regelbundet stämma av kunskapskraven i respektive kurs (APL-perioder)

Givetvis kvarstår kravet på att handledaren på arbetsplatsen omedelbart meddelar om en elev uteblir från sin APL. Ett nummer till en telefonsvarare på skolan kan vara ett sätt att ordna denna.

Vill du veta mer? Kontakta henrik.widaeus@academedia.se

TeachMeet

TeachMeet Matematik Uppdaterad 2019-03-13

11 mars anordnade Utvecklingsgruppen TeachMeet i Matematik - ett tillfälle då rektorer och matematiklärare i Stockholmsområdet kunde få tips om förbättringar för matematikundervisningen. Två verksamma lärare, SPSM och Skolverket gav konkreta förslag.

Här finns materialet från detta TeachMeet. Vid eventuella frågor får du gärna kontakta maria.bivesjo@academedia.se

TeachMeet Agenda + extramaterial

Studiero

Kollaborativt lärande talmanus

Kollaborativt lärande bilder

Skolverket och SPSM


TeachMeet Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Uppdaterad 2019-02-27

Arbetar du i en miljö där du märker att dina elever inte riktigt hänger med i din undervisning och du misstänker att det hör ihop med en sämre språkförståelse? Då är du varmt välkommen till vårt TeachMeet om Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen den 26 mars på Klara Teoretiska gymnasium i Göteborg.

Detta TeachMeet har redan gått av stapeln i såväl Stockholm som Malmö inför full publik. Under seminariet får du en presentation av aktuell forskning om språk och språkinlärning och dess betydelse för kunskapsinhämtande. Du får också konkreta tips och metoder som underlättar i mötet med dina elever oavsett deras språkliga kompetens, samt grundläggande lässtrategier, verktyg och metoder för språkutveckling som fungerar i de flesta ämnen.

Välkommen att anmäla dig via Academy här. Antalet platser är begränsat.