VFU

Om verksamhetsförlagd utbildning, en del av lärarutbildningarna vid högskolor och universitet.

VFU-handledarutbildningen

Uppdaterat 2019-04-29

Den webbaserade VFU-handledarutbildningen i samarbete med Uppsala universitet för lärare som vill ta emot lärarstudenter är nu avslutad. De lärare som deltagit kommer att få ett kursintyg inkl information om hur man kan ansöka om tillgodoräkning av kursen för att få poängen registrerade i Ladok efter att deltagarnas slutuppgift bedömts och kursledaren meddelat vilka deltagare som är klara med kursen. Se mer information här.

Om VFU på Academedia

VFU på Academedia är en skolförlagd utbildning för lärarstudenter där det är tänkt att de ska få tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och villkoren för yrket, samtidigt som de får möjlighet att träna och utveckla sina färdigheter som lärare.

När man tar emot en lärarstudent och blir handledare ska man ge studenten möjlighet att

 • få följa lärares och arbetslags planering
 • delta i det löpande arbete som lärare och arbetslag ansvarar för
 • få chans att inhämta erfarenheter kring läraryrket som de sedan kan använda i sin teoretiska studier
 • själv få planera och genomföra någon/några pedagogisk/a aktivitet/er
 • få handledning av en eller flera VFU-handledare på skolan
 • få en så mångsidig bild av yrket som möjligt

För dig som har student från Uppsala Universitet

Via den här länken kommer du in på VFU-portalen på Uppsala Universitet.

VFU-portalens vänstermeny innehåller information till VFU-handledare. Under rubriken Allmän information hittar du Kursöversikt. Klicka på den så ser du alla vfu-kurser som ligger ute på terminen. Den som berör Academedias handledare är Kompletterande lärarutbildning 90 hp (KPU). Du ska - av din VFU-samordnare eller din student - ha fått information om vilken VFU-period din student har. I schemat ser du då dels vilka datum "din" student kommer ut och om du klickar på Info får du tillgång till mer information kring det som man behöver för att vara handledare.


Viktigt om VFU

Att tänka på...

Ansvar

En student som står under handledning kan inte avkrävas samma ansvar som utbildad och erfaren personal. I fråga om självständigt ansvar i barn- eller elevgrupp är det handledarens bedömning som avgör hur stort ansvar studenten får ta. Om studenten däremot övertar ordinarie personals arbetsuppgifter som ersättare och det föreligger anställningsliknande förhållanden (tex vikariat) har studenten samma ansvar för eleverna som en ordinarie lärare.

Närvaro

Studentens närvaro under VFU är obligatorisk. I VFU-kursplanerna finns detta inskrivet och i princip betyder det 100% närvaro på kursen. Studentens insats under en VFU-vecka ska motsvara en normal 40-timmars arbetsvecka.

Praktiska detaljer inför VFU

Innan man tar emot sin lärarstudent behöver man som handledare se över följande praktiska detaljer:

 • Var ska studenten sitta?
 • Krävs en inloggning i de olika systemen för att studenten ska kunna använda program och nätverk?
 • Finns det en nyckel som studenten kan låna?
 • Vem ordnar en dator för utlåning under praktikperioden?
 • Kan man få till ett välkomnande möte med rektor när studenten kommer?
 • Kan man få till ett möte med någon administrativ personal som kan gå igenom säkerhet och administration på skolan?
 • Vem pratar med eleven om sekretess?

Problem

OM något inte fungerar eller blir som ni tänkt er under studentens VFU gäller följande:

 1. Prata med VFU-studenten och försök lösa problemet.
 2. Prata med rektor om det går att lösa tillsammans.
 3. Kontakta VFU-samordnaren på Academedia.
 4. VFU-koordinator på Uppsala Universitet kontaktas när frågor/problem inte kan lösas av ansvariga i VFU-området.

Problem som rör innehåll och examination av VFU-kursen tar studenten upp med sin kursledare på Uppsala Universitet.

Registerutdrag

För att få genomföra den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningen på skola måste studenten först ha uppvisat ett utdrag ur polisens belastningsregister. Registerutdraget ska visas upp för rektor när studenten kommer ut på sin VFU-plats.

Sekretess och tystnadsplikt

Begreppet sekretess innebär i lagens mening förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (tystnadsplikt), genom utlämnande av en allmän handling (handlingssekretess) eller på något annat sätt. Den som bryter mot sekretessbestämmelserna, utan stöd i något undantag, kan bli straffrättsligt ansvarig och åtalas enligt brottsbalken för brott mot tystnadsplikten. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år (SFS 2009:400).

Alla som arbetar inom skola har sekretess och det innebär att studenten inte får röja känsliga uppgifter till exempel vid resa till och från VFU-platsen, vid samtal i det egna hemmet eller när hen kommer tillbaka till universitetet. Hjälp studenten att ta reda på vad som gäller kring sekretess inom er enhet.

Avtal om tystnadsplikt som med fördel kan biläggas det kontrakt som skrivs med lärarstudenten finns att hämta här.

Sjukdom eller frånvaro

VFU-kurser kräver obligatorisk närvaro. Om studenten blir sjuk eller av andra skäl är frånvarande under sin VFU måste den tid hen varit borta tas igen. VFU-handledaren gör en individuell bedömning om och hur 1-2 dagars sjukfrånvaro ska tas igen. Vid mer än två dagars frånvaro kontaktas kursledaren för samråd.

Om VFU-handledaren blir sjuk eller av annan anledning är frånvarande ska ersättare finnas på skolan. VFU-platsen ska ha en plan för denna eventuella händelse. Prata med studenten redan första dagen av VFU:n om vem som ska handleda hen utifall att ordinarie VFU-handledare blir sjuk.

Studieplan

Det är viktigt att studenten får göra en studieplan tillsammans med sin VFU-handledare i början av VFU-kursen. Studieplanen ska visa hur arbetet planeras för att studenten ska nå kursens mål och studentens personliga mål med praktiken. I studieplanen fastställs studentens arbetstider samt tid för auskultation, egna lektioner, handledningssamtal, seminarier och övrigt lärararbete. Allt inom ramen för en 40-timmarsvecka. Studieplanen revideras och kompletteras under hela VFU-kursen.