Nyheter april


NYHETSSIDAN UPPDATERAS MÅNADSVIS

Senaste nytt från Jens Eriksson

Sommarkonferens 25-26 juni. Save the date - inbjudan kommer inom kort till rektorer och stab!

Business control

Tjänsteplanering i RP

De flesta tjänsteplaneringarna har nu matats in i RP. För många rektorer har det varit första gången och vi vill passa på att tacka för det tålamod som krävs att lära sig ett nytt system. Bra kämpat!

Tyvärr har vi under planeringsprocessen haft en hel del problem med den sk kursmappningen och detta har främst påverkat er användare genom att kurserna "tappat" sina poäng. Allt som matas in i de gula fälten sparas dock alltid, så ingen har tappat information som matats in. De goda nyheterna är nu att problemet är löst!

Respektive skolchef håller i det fortsatta arbetet med tjänsteplanering. Vi påminner om att instruktionsfilmer och övrig info finns under Resurser i menyn ovan.

HR

Ny rutin för nya medarbetare

Från den 8 april kommer uppgifter om vilka personer som ska ha användarkonton att hämtas från det nya HR- och lönesystemet. Du som chef bör i god tid registrera nyanställda, samt ändra respektive avsluta anställningar innan medarbetarens första arbetsdag, eller innan förändring/avslut av anställning. Notera att konsulter/inhyrda medarbetare som behöver tillgång till gemensamma system också måste registreras. Det gör du här.

Medarbetare som använder Schoolsoft måste fortfarande läggas in där. Fältet Roll i Schoolsoft styr inte längre behörighet för andra system.

Viktigt om det nya lönesystemet

 • Senast första arbetsdagen i månaden ska medarbetare tidrapportera och skicka resa och utlägg för attest, alltså klarmarkera. Då ska även ledighetsansökan vara registrerad. Sjukanmälan görs i systemet.
 • Senast tredje arbetsdagen i månaden ska du som chef attestera medarbetarnas rapporter, ledighetsansökningar samt resor och utlägg.
 • Även om du saknar någon uppgift, en anställd eller ett schema: uppmana dina medarbetare att rapportera och börja själv som chef att attestera!
 • Månadsanställda (hel- och deltid) får alltid månadslön om inte frånvaro för en hel månadsperiod registrerats. Kortare frånvaro eller ett tillägg som inte har rapporterats och/eller attesterats i tid, går att rätta till på nästa lön.
 • Alla månadsanställda behöver ha ett schema. Det viktigaste är att antalet timmar/vecka stämmer. Lägg ett ärende till lön i supportwebben för medarbetare som saknar schema!
 • Timanställda måste rapportera all tid som de har arbetat, eller så gör du som chef det (nu i april måste du som chef göra det). Om det inte görs i tid enligt tidplan får timanställda ingen lön utbetald. Timanställda behöver inte ha ett schema.

I de senaste supportbreven från koncern finns ytterligare instruktioner.

IT

Inspera sista minuten koll:

Länk till Inspera guide här.

Länk till guide för HP ChromeBooks x360 som inte har Inspira Assessment Lockdown appen.

IT Informationsbrevet

IT Informationsbrevet är ett månadsbrev med senaste nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Från och med nu finns alla IT Informationsbrev på en och samma adress: IT Informationssidan.

Kvalitet

Årets elevundersökning

I årets elevundersökning deltog 141 skolor, vilket med en svarsfrekvens på 76% gett 26571 elever möjligheten att tycka till om våra gymnasieskolor!

På övergripande nivå kan vi se att den upplevda kvaliteten (nöjdhet, rekommendationsgrad och trivsel) ökat för jämförbara enheter. För samtliga enheter, med Vindora inkluderat, ligger vi kvar på ungefär samma nivåer som tidigare, även om elevernas trivsel sammantaget då minskat något.

Ett aktivt värdegrundsarbete och väl fungerande processer för att utvärdera och utveckla undervisningen är viktiga förutsättningar för elevernas måluppfyllelse. Det är därför glädjande att se att områden som arbetsro; elevernas nöjdhet med undervisningen och att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt återfinns bland de frågor som visar på störst positiv förändring jämfört med föregående år.

Resultaten från elevundersökningen är ett av flera underlag för att följa upp och utvärdera verksamheten. Vi hoppas att ni alla haft givande diskussioner med såväl personal som elever kring resultaten och hur ni tillsammans kan utveckla verksamheten.

Betygsinsamling 2019

I juni varje år har vi en gemensam process för att sammanställa resultaten för samtliga gymnasieskolor. Tillsammans med övriga undersökningar som gjorts under läsåret ligger underlaget till grund för uppföljning och utvärdering på fler nivåer (skolenhet, varumärke, gymnasieområde, gymnasiesegment). Som rektor behöver du inte göra några beräkningar eller sammanställningar för just din skola. Istället får du ett samlat underlag som du kan använda för att följa upp och utvärdera verksamheten tillsammans med din personal och dina elever (resultatbilaga).

I år är vi fler gymnasieskolor än någonsin, vilket gör god planering och gott samarbete extra viktigt. Inventering av datum för skolavslutning och student pågår, vi sätter under april den övergripande tidsplanen för årets betygsinsamling. Samtliga skolor får inom kort utförlig information och stödmaterial, för att ni på bästa sätt ska kunna planera er betygsättning och inrapportering. Inför rektorskonferensen i Tylösand ska samtliga resultat vara klara.

I samband med att tidplan och sista datum för betygsättning fastställs, brukar det varje år dyka upp frågor eller önskemål om mer tid till administration av avgångsbetyg med hänvisning till att man har för avsikt att erbjuda prövningar eller ”kompletteringsdagar”. Vi vill därför passa på att påminna om vilka regler som gäller för betygsättning, utfärdande av avgångsbetyg och prövningar för studenter:

Betygsättning, utfärdande av avgångsbetyg och prövningar

Samtliga avgångsbetyg ska utfärdas baserat på det underlag som finns tillgängligt fram till och med det datum eleverna tar studenten. Vid datum för studenten ska alltså utbildningen anses vara fullföljd, och kursbetygen sättas utifrån en bedömning av de kunskaper och färdigheter eleven dittills visat. I den mån en elev utifrån betyg satta vid denna tidpunkt inte uppfyller kraven för examen ska alltså ett avgångsbetyg i form av studiebevis utfärdas.

Det är inte tillåtet att för elever i åk 3 anordna ”kompletteringsdagar” eller motsvarande efter studentdatum och därmed senarelägga betygsättning för enskilda elever.

För en elev som efter fullföljd utbildning erhållit ett studiebevis och önskar genomföra en prövning (d.v.s. efter studentdatum), kan skolan erbjuda detta inom ramen för en så kallad konkurrenshöjande prövning (som då omfattar hela kursen). Lyckas eleven klara prövningen och därigenom uppnå kraven för en examen, ska skolan utfärda ett examensbevis för en person som inte är elev i gymnasieskolan. Examensbeviset rapporteras sedan in till UHR i samband med utfärdandet, och det tidigare studiebeviset skrivs då över. Ett examensbevis för en elev som inte är elev i gymnasieskolan ger samma behörighet till högskola, men sorteras vid antagning i en annan sökgrupp med färre antal platser (och därmed högre konkurrens).

Med anledning av ovanstående vill vi uppmuntra er att planera nyttjandet av undervisningstiden på bästa sätt ända fram till studentdagen, så att så många elever som möjligt når målen för utbildningen.

Kommunalt aktivitetsansvar och information till hemkommunen

Många rektorer hör av sig till våra skoljurister när kommuner efterfrågar information om t.ex. studieresultat, utredningar, åtgärdsprogram och frånvaro för enskilda elever. Som motivering hänvisas ofta till det kommunala aktivitetsansvaret eller till att de (elevens hemkommun) betalar för eleven. Vad är det egentligen som gäller?

Om inte något annat är avtalat mellan hemkommun och skolan så framgår av skollagen (15 kap 15 §) att den information som ska lämnas ut är begränsad till när eleven börjar och slutar vid skolan (studieavbrott ska mao meddelas hemkommunen), eller när en elev som är under 20 år har ogiltig frånvaro i betydande utsträckning.

Skolan har alltså en skyldighet att kontakta elevens hemkommun och meddela när en elev har hög ogiltig frånvaro. Utgångspunkten bör vara att kontakta hemkommunen enligt samma rutiner som anmälan av ogiltig frånvaro till CSN.

Information om utredningar och åtgärdsprogram omfattas normalt av den tystnadsplikt som gäller för skolans personal och ska därför inte lämnas ut. Inte heller framgår det av skollagens bestämmelser att hemkommunen har rätt att få ut information om enskilda elevers studieresultat.

Våra skoljurister finns alltid tillhands om ni känner er osäkra på förfrågningar om att lämna ut uppgifter om elever till hem- eller lägeskommuner!

Marknad & kommunikation

Snart drar omvalsperioden igång

I mitten av april drar omvalsperioden igång i de flesta städer och kommuner. Säkerställ att kontaktuppgifter är uppdaterade på era webbsidor och att ni snabbt återkopplar till elever som ställer frågor eller är intresserade av att besöka er skola. Marknadsansvariga säkerställer tillsammans med vårt digitala team att vi har bra kampanjer igång för skolor som behöver detta.

Nyheter

Kontakta Jenny Wahlberg om du har någon nyhet som du vill förmedla från din skola eller om du har ett knepigt budskap som du behöver hjälp med att formulera.

Månadens tips på Workplace

Glöm inte att hålla dig uppdaterad om allt som händer inom vårt segment på Workplace. Säkerställ gärna att administratörer på er skola har koll på gruppen Administratörer inom gymnasiet där de hittar mycket bra tips och information om bland annat utbildning och certifiering i Schoolsoft.

Skolutveckling

Aktuella utbildningar

 • Pilotomgången av den webbaserade utbildningen kring aktuella lagrum och metoder för bedömning och betygssättning via Karlstads Universitet öppnar vecka 14. Länk till kursen skickas mailledes till de utvalda representanterna per gymnasieområde. Efter utvärdering av piloten kommer kursen att finnas tillgänglig för alla från HT19.
 • Den pågående certifieringsprocessen för våra administratörer är nu inne på sin andra omgång. Nya utbildningar har hållits i tre steg liksom flera omprov. Det sista certifieringsprovet hålls den 18 april för de som ännu inte genomgått processen. Kontakta utbildning@schoolsoft.se om ytterligare behov av utbildning kvarstår. Vid terminens slut ska samtliga administratörer/Schoolsoft-ansvariga ha erhållit sin certifiering.

Filmer och metodstöd

 • Som ett komplement till utbildningen Bedömning och betyg kommer en film att produceras i samarbete med Anna Karlefjärd och Pernilla Lundgren. Filmen ska handla om betygssättning i gymnasieskolan och belysa lärares upplevda utmaningar med en allsidig och rättvis bedömning. Läs mer här.
 • Som ett komplement till skolornas närvarofrämjande arbete kommer ett flertal filmer att produceras med information om gymnasiet och närvarons betydelse för skolframgång på nationella och introduktionsprogram. Filmerna görs på somaliska, persiska och arabiska. Läs mer här.
 • Med anledning av det ökande antalet beviljade internationella projekt inom gymnasiet har våra elevförsäkringar gåtts igenom och omfattningen har justerats upp. En guide tas fram till skolorna med information om såväl försäkringar som andra praktiska frågor. Ett kontrakt tas också fram för våra skolor där skolans regler och förutsättningar framgår inför den kommande utlandsvistelsen. Mer information kommer i maj.
 • Under hösten togs även ekonomiska riktlinjer fram för hur internationella projektpengar behöver hanteras, konteras och redovisas. De flesta rektorsgrupper har haft en genomgång. Du hittar dem här.

Digitala lärlingskontrakt för Praktiska gymnasiet

Efter genomförda piloter på några skolor har vi beslutat att vidareutveckla lösningen med digitala kontrakt för lärlingsutbildningar. Lösningen bygger på att vi hämtar elevdata från Schoolsoft till molnservrar och ett digitalt kontrakt som kan signeras via SMS-kod eller Bank-id av alla parter. Vi gör nu lösningen tillgänglig för samtliga skolor inom Praktiska gymnasiet. Många skolor börjar arbeta med höstens kontrakt redan under maj, så vi kommer hålla hög utvecklingstakt. Inbjudan till online-kurser kommer inom kort till skolorna.

Inköp

Tips vid inköp av litteratur

Läromedia är vår ramavtalsleverantör, men ibland finns inte det ni behöver i deras webbshop. Kontakta dem då på info@laromedia.se med tydlig information om vad ni söker. De kan troligen leverera då utbudet på webbshopen inte är deras totala utbud! Om priset är billigare någon annanstans, gör samma sak! Ofta kan Läromedia matcha priset.

Läromedia har även ett stort utbud av digitala läromedel och fortbildningsmaterial för lärare, alltid fraktfritt samt 60 dagars betalningsvillkor.

Var med i AcadeMedia United-laget på Göteborgsvarvet den 18 maj! Vi har några fria platser kvar i vårt härliga lag. Först till kvarn gäller - anmäl dig HÄR! Du som hellre vill vara med och heja är välkommen till Uniteds tält på området.

Du som föredrar att cykla har fortfarande chans att vara med oss på Vätternrundan 14-15 juni. Även här har vi ett antal fria platser för våra medarbetare. Anmäl dig HÄR eller via Förmånswebben/Benify!

Lärargalan

Nu kan dina elever nominera och hylla Sveriges mest framstående lärare. Elevernas lärarhjältar prisas sedan på Lärargalan i höst.

Ansvariga för Lärargalan har skickat ut affischer med information till alla skolor. Uppmärksamma gärna era elever på möjligheten att nominera extra duktiga lärare!