Nyheter december


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 FEB

Jens Eriksson har ordet

Underlag för resultatdialog mellan rektorer och skolchef

På Nyhetsportalen finns nu instruktioner för hur man tar fram väsentlig data ur Schoolsoft – exempelvis lärares rapporteringsnivå, antal elever >20% frånvaro och total närvaro/frånvaro. Detta utgör en del av det underlag som resultatdialogerna handlar om.

Se instruktionerna här

Det finns idag en för stor variation inom och mellan skolorna när det gäller

 • lärares rapporteringsnivå,
 • när frånvaro bedöms vara hög,
 • om enbart oanmäld frånvaro följs upp eller om skolan också reagerar på anmäld frånvaro,
 • samt vilken omfattning av frånvaro som leder till åtgärder.

Under en period kommer Utvecklingsgruppen fortsätta att hjälpa till med att ta fram, följa och tolka denna data.

Business control

Nya resultatrapporter tillgängliga i RP

Det finns två nya rapporter i RP; Marginalanalys samt Resultat per barn/elev. Rapporterna finns längst ner till vänster på startsidan i RP och tillför några saker som de gamla rapporterna saknar:

 • Man ser enkelt marginalen på olika kostnadsrader, till exempel skolmåltid i % av omsättning. Detta är något som är bra att se på om omsättningen varierar från budget eller prognos. Om omsättningen minskar jämfört med plan är det viktigt att även kostnaden minskar i absoluta tal, man kan då verifiera att man är på rätt nivå genom att se att man fortfarande har samma kostnad i % av omsättning.
 • Längst ner på rapporterna finns en rad med EBIT exkl. SoF, ”EBIT” för en enskild enhet är detsamma som TB Enhet och ”SoF” står för Semester och Feriekostnad. Det visar alltså resultatet för enheten exklusive semester- och feriekostnader.
 • Det finns möjlighet att välja tidigare år.

Alla gamla rapporter finns fortfarande tillgängliga på samma sätt som tidigare.

HR

Nominera blivande chefer till Talangprogrammet!

Talangprogrammet syftar till att stärka den interna kompetensförsörjningen inom AcadeMedia. Genom programmet förbereder vi morgondagens framgångsrika ledare. Du som chef kan nominera en medarbetare i samråd med din chef. Läs mer och nominera senast 15 februari här.

Utbildningsdirektör ny titel inom gymnasiet

Från den 1 december byter verksamhetscheferna inom vårt segment titel till utbildningsdirektör. Detta för att nomenklaturen inom gymnasiet ska vara i linje med övriga segment inom AcadeMedia.

IT

IT Informationsbrevet är ett månadsbrev med senaste nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Från och med nu finns alla IT Informationsbrev på en och samma adress.

För att gå till senaste brevet tryck här IT Informationssidan.

Kvalitet

Vägledning – vilka tekniska verktyg ska jag välja för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö?

Många uttrycker att de tycker att det är svårt att veta vilka tekniska verktyg man ska välja för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö för elever med t.ex. dyslexi eller koncentrationssvårigheter. Det finns en uppsjö av alternativ där vissa verktyg kan skapa mer tillgängliga lärmiljöer för alla elever, medan andra mer riktar sig till enskilda elever. För att ge stöd och vägledning i vilka verktyg som passar bäst för just din skola, har den centrala elevhälsans samordnande specialpedagog gjort en kartläggning över vilka olika digitala och tekniska verktyg som finns, och hur de kan användas i undervisningen. Du får också lite tips om hur du kan gå tillväga för att köpa in verktygen.

Du hittar dokumentet ”Digitala och tekniska verktyg i undervisningen” här.

Marknad och kommunikation

Nu är majoriteten av alla mässor runt om i landet genomförda. Känslan överlag är att vi haft ett fantastisk engagemang från er på skolorna och att designen av våra montrar utvecklats i rätt riktning. Stort tack till alla inblandade för detta!

De flesta skolor har arrangerat eller kommer inom de närmsta dagarna att genomföra årets andra öppna hus. I takt med att besökssiffrorna rapporteras in kommer er marknadsansvarig att göra en analys av utfallet och övriga mätpunkter för att identifiera de skolor som behöver extra stöd. Därefter kommer marknadsansvarig att ta kontakt med aktuella skolor för att göra en plan där vi tillsammans vänder trenden.

Lansering av Workplace för gymnasiet

Nu lanserar vi Workplace för medarbetare inom gymnasiet - plattformen för samarbete, dialog och erfarenhetsutbyte. Först ut var Drottning Blankas gymnasieskolor som fick en flygande start med över 300 aktiverade konton redan under den första veckan. Olika grupper ger oss arenor för skolspecifik kommunikation och för diskussioner mellan våra skolor kring en mängd områden såsom digitalisering, skoladministration, elevhälsa etc. Under december välkomnar vi skolorna inom Kreativa GO och Teoretiska GO genom individuella inbjudningar per e-post. Mer information om hur Workplace fungerar samt en FAQ finns här.

KRIS

Nu finns det en KRIS-sida här på nyhetsportalen med kortfattad handledning om en större kris skulle inträffa på någon av våra enheter.

Skolutveckling

Aktuella konferenser och seminarier

Under vårterminen händer det mycket inom AcadeMedias gymnasiesegment. Vi har ett stort fokus på närvarofrämjande arbete där vi bland annat håller regionala konferenser för pedagogisk personal på våra skolor. Vi har också inlett samarbete med såväl Karlstad som Uppsala universitet och erbjuder därigenom dels en bedömningsutbildning, dels en handledarutbildning för VFU (verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter). Vi är också glada över att nu kunna erbjuda TeachMeet även i Malmö samt ett seminarium om det viktiga demokratiuppdraget.

Övriga utbildningar

Missa inte gymnasiets breda utbud av bokningsbara utbildningar. Mer information och anmälan: görs via Academy . För frågor - kontakta carina.hall@academedia.se

APL

Vill ni utveckla er strategiska kompetens för utveckling och kvalitetssäkring inom arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns nationella APL-utvecklare att boka via Skolverket. De ger processtöd i mindre arbetsgrupper som består av rektor, lärare och eventuellt annan skolpersonal. Vid intresse kontaktas koordinator kristoffer.nilsson@skolverket.se

Behöver ni se över APL-verksamheten på er skola kan ni kontakta moana.widell@academedia.se. Mer information finns här.

Internationalisering

I januari presenteras nya riktlinjer för ekonomisk hantering av projektbidrag. Syftet med riktlinjerna är att underlätta den ekonomiska hanteringen av bidragsfinansierade internationella projekt, för såväl skolor, business controller (BC) samt ekonomiserviceenheten. Kontakta Jessica Svedlund för mer information som även skickas ut i januari. Läs mer om internationalisering här!

Digitalisering - Inspera Assessment

Här är lite uppgifter om Inspera Assessment från sep – nov.

 • Vi har genomfört 12 olika webseminarier för de som ville lära sig arbeta i Inspera. 86 lärare från 63 skolor har deltagit. Vi har även hållit workshops om flödet med lektionsbanker och provmallar med 49 deltagare från 33 gymnasieskolor.
 • Skolorna har hittills genomfört och bedömt 386 skarpa prov.

På gång

 • Inspera kommer till januari lägga upp en serie gamla nationella prov så att elever kan öva inför våren. Vi undersöker även möjligheten att lägga upp vissa gamla högskoleprov så att elever i ÅK 3 kan öva på dessa.
 • Fler webseminarier kommer erbjudas under januari.
 • Den 19/1 lanserar Inspera ett helt nytt flöde som kommer förenkla processen att starta prov. Nya lathundar och instruktionsfilmer kommer distribueras.

För mer information, kontakta per.melin@academedia.se

Digitalisering - Lärlingskontrakt

En pilot med fem skolor startar under jan där vi digitaliserar lärlingskontrakt. En teknisk lösning hämtar uppgifter från Schoolsoft så att vi kan säkerställa kontraktsinnehåll. På sikt hoppas vi att lösningen kan användas av alla skolor som vill skriv avtal med arbetsplatser om APL.

#skoldigiplan

Många har varit delaktiga i de rådslag om nationell handlingsplan som SKL hållit under hösten. Nu senast hölls ett möte i Stockholm med friskolor där Academedia var representerad. Den 6/12 är sista dag för röstning på framlagda förslag. Därefter påbörjar SKL arbetet med den nationella handlingsplanen. Rapport lämnas till regeringen 1/3 2019. Följ arbetet här: http://skoldigiplan.se/