Nyheter oktober


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 NOV

Vill dina lärare bidra till Skolverkets revidering av ämnesplaner?

AcadeMedia har av Skolverket blivit utvalda som remissinstans för revidering av ämnesplanerna för matematik, engelska och moderna språk. Vi bjuder nu in samtliga lärare att bidra till AcadeMedias svar.

Mer information finns på Workplace i gruppen för Gymnasiesegmentet. Vi önskar eventuella synpunkter på ämnesplanerna tillbaka till oss senast den 12 oktober via mail: jimmy.kjellstrom@academedia.se. Som lärare väljer du att antingen återkomma med synpunkter själv, eller att gå samman flera lärare och lämna ett gemensamt svar. Vänligen notera i svaret vem det är som står bakom skrivelsen.

Business control

Checklista från din BC att ha koll på just nu:

  • Alla elevregister är uppdaterade med korrekt information och avtal har skapats för elever som har individuell ersättning.
  • Uppdaterad personalplanering i förhållande till faktiskt elevantal genomförd och Tjänsteplanering i RP har uppdaterats därefter.
  • Påbörjat Prognos-arbetet och kontrollerat elevantal, elevavhopp framöver, personal och investeringar.
  • Meddelat ekonomi om eventuella avtal för t.ex. Särskilt stöd som skall stämmas av mot inbetalning eller faktureras.

Kontakta din Business Controller om du är osäker på något så hjälper vi dig!

Tjänsteplanering i samband med P1

Digitala teamet

Presentation av Digitala Marknadsteamet

Nu lanserar Digitala Marknadsteamet sin egen hemsida för att öka kunskapen kring det de gör.

Om ni önskar att någon från det Digitala Marknadsteamet besöker er, hör av er till era marknadsansvariga. Om ni har frågor om vårt ansvarsområde eller vill ge feedback på hur vi arbetar, kontakta CDO Emma Norin, emma.norin@academedia.se

Inköp

Nya rutiner vid inköp

Från den 1 januari 2020 slutar vi ta emot pappersfakturor från våra leverantörer. Befintliga leverantörer kommer informeras av inköpsavdelningen om våra nya rutiner med digitala fakturor. En avgift tillkommer vid upplägg av nya leverantörer. För att undvika avgift kan du följa dessa instruktioner vid inköp av varor och tjänster:

  1. Köp i första hand av en ramavtalsleverantör.
  2. Hittar du inte det du söker - kontakta inköpsavdelningen.
  3. Enstaka inköp kan göras med inköpskort (Eurocard).
  4. I sista hand kan du göra inköp för utlägg på lönen.

Obetalda fakturor

Inköpsavdelningen får i perioder problem med att enheters konton spärras hos ramavtalsleverantörer. Orsaken till detta är att vi inte betalar våra fakturor i tid. Tyvärr drabbar detta oss kollektivt då många av oss går under samma organisationsnummer. Utöver det orsakar detta även onödiga extra avgifter i form av påminnelse- och ränteavgifter. Vi ber er prioritera fakturahanteringen för att undvika risken att våra skolor inte kan beställa vid behov.

Vid frågor, maila inkop@academedia.se!

IT

IT Informationsbrevet

I IT Informationsbrevet finns nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Du hittar dem här: IT Informationssidan.

Adobe

Använder ni Adobe program på Apple datorer? Det är då viktigt att ni inte uppdaterar operativsystemet till version 10.15.1 även kallat catalina under oktober.

Adobe har fortfarande inte uppdaterat alla sina programvaror till 64bit så deras rekommendation är att inte uppgradera till det nya operativet till Apple datorer.

https://www.apple.com/macos/catalina/

https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/fix-macos-64-bit-compatibility-errors.html

Hör av er om ni har frågor eller funderingar

Överskott/Underskott av datorer

Om ni har datorer över eller för lite datorer vill jag att ni använder länken nedan. Där kan ni se allas överskott eller underskott tillsammans med kontaktuppgifter till skolorna. Försök städa bort sånt som inte längre är aktuellt så alla kan få ut så mycket av dokumentet som möjligt.

https://goo.gl/forms/vJf1b1kfxDwmVMvm2

OBS: Om ni byter datorer med varandra är det viktigt att ni även flyttar kostnaderna följ den länkade rutinen nedan.

https://goo.gl/p5NBhK

Kalendarium

Vårt kalendarium med rutiner finner ni här: länk

Kvalitet

Vägledning för hantering av drogpåverkade elever

Inte sällan kommer det frågor till såväl centrala elevhälsan som till våra skoljurister och Kvalitets- och utvecklingsansvariga om vad som gäller när en elev är/misstänks vara drogpåverkad i skolan eller på sin APL-plats. Vad kan man göra? Vad får man inte göra? Ska man följa kommunernas policy? Får jag stänga av en elev? Får man genomföra drogtester på elever?

Som ett stöd till er rektorer har vi därför tagit fram en vägledning som tydliggör såväl huvudmannens som skolans skyldigheter och befogenheter när det gäller hanteringen av drogpåverkade elever. Policyn, som också exemplifierar ett antal vanligt förekommande situationer hittar ni här.

Riktlinjer för EHT-dokumentation i Google

Under föregående läsår efterfrågade ett par verksamheter ett stödmaterial för hur man på ett rättssäkert sätt kan använda Google för dokumentation av den del av elevhälsans arbete som inte rör de medicinska insatserna. Ett sådant material har nu tagits fram i samverkan mellan MVC, KUA och Gymnasiets dataskyddsombud och finns tillgängligt här. Du hittar också informationen på medarbetarwebben.

Riktlinjerna ska ses som ett stöd för hur man kan göra om man vill vara säker på att ”göra rätt” i Google. Det är dock upp till ledningen för varje verksamhet/varumärke att besluta om huruvida dessa eller andra alternativa riktlinjer ska vara obligatoriska.

Vaccination mot Hepatit B för elever på Vård- och omsorgsprogrammet

Det har kommit en del frågor kring vad som egentligen gäller avseende skolans ansvar för att erbjuda elever på Vård- och omsorgsprogrammet (VO) vaccin mot Hepatit B när de ska göra sin APL. Vi vill därför passa på att komma med ett förtydligande.

Även om vissa landsting har tydliga riktlinjer kring vaccinationer, hävdar andra att vaccination mot Hepatit B inte är nödvändig för VO-elever på APL. Oavsett vad landstinget säger är det dock vi som arbetsgivare som har arbetsmiljöansvar för våra elever, vilket innebär att vi alltid ska erbjuda våra VO-elever vaccination mot Hepatit B.

Vaccinationen ska erbjudas med utgångspunkt i arbetsmiljölagen och det ansvar vi som arbetsgivare har för eleverna och de risker de kan utsättas för i sin APL. För de elever som efter erbjudande avstår vaccination mot Hepatit B, måste arbetsgivaren (skolan) se till att eleven på sin APL-plats inte utsätts för smittorisk.

Rektor ansvarar för att vaccinationerna kan genomföras på skolan. Medicinsk verksamhetschef Marte Torp ansvarar för att ordination och riktlinjer finns för läkemedelshanteringen. MVC finns också som stöd för rektor och skolsköterskor i implementering av vaccinationen.

Kostnaden för vaccinet är redan inräknad i budget, så själva vaccinet kommer inte att innebära någon extra kostnad. Beroende på omfattningen av skolsköterskans tjänst och antalet VO-elever kan det dock komma att innebära extra kostnader i arbetstid för att genomföra vaccinationerna (3 doser per elev).

Du hittar riktlinjer och blanketter inför APL för VO på medarbetarwebben:

Marknad

Årets marknadsundersökning pågår

Syftet med undersökningen för elever åk 1 är att vi ska få en ännu bättre inblick i elevernas beslutsprocess och identifiera förbättringsområden i vårt arbete framöver. De svar vi får in från era elever i årskurs 1 är viktigt för kommande marknadsplaner och lokala kommunikationsplaner för era skolor. Alla skolor kommer att få ta del av sin unika rapport när undersökningen är klar.

20 minuter, sen är det klart!

Undersökningen tar max 15 minuter för eleverna att genomföra. Inkluderat lärarnas introduktion och avslut ska inte mer än 20 minuters lektionstid behövas.

Tidplan

19/9 Länk till undersökningen skickades ut av marknadsansvarig och undersökningen ligger ”live”.

11/10 - Undersökningen avslutas.

Årets kampanjer igång

Sedan en tid tillbaka pågår det kampanjer för alla våra skolor i sociala medier. Initialt är det fokus på att säkerställa kännedom om våra skolor hos respektive målgrupp, för att i nästa fas styra mot fysiska möten på mässor, öppna hus och möjligheterna att prova på att vara elev för en dag.

Undrar ni något över de kampanjer som körs för er skola? Tveka inte på att kontakta er marknadsansvarige.

Var tillgängliga och svara snabbt

Sist men inte minst, det är en otålig generation vi kommunicerar med. När de visar intresse för er skola och messar/mejlar/ringer är det viktigt att ni återkopplar snabbt. Annars finns risken att de "swipar" vidare. Vid behov rekommenderas ni att se över skolans rutiner för hur ni svarar i telefon, mejl och ex. messenger.

Fler utbildade ambassadörer än någonsin tidigare

Under tre veckors tid har det pågått ambassadörsutbildningar. Totalt har 751 elever från sju varumärken utbildats vid 13 tillfällen.

Stort tack till alla elever och lärare för det engagemang ni har för era skolor. Årets mässor och öppna hus kommer att bli de bästa någonsin!

Skolutveckling

Stöd för din lokala process kring bedömning och betygssättning via Karlstad

För att din personal och din skolas elever ska få bästa möjliga utväxling av den utbildning som vi har tagit fram med Karlstads universitet om bedömning och betygssättning behöver innehållet i utbildningen kopplas till ert lokala arbete på skolan och det behöver avsättas tid för arbetet.

För att ge stöd och inspiration har vi låtit tre rektorer berätta om hur de organiserat sin skolas deltagande i utbildningen på sina skolor. Läs mer om Linda Ekstrand, rektor vid LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad, Eveline Watanabe, rektor vid NTI Gymnasiet i Malmö och Cecilia Rigert, rektor vid LBS Kreativa Gymnasiet i Borås här.

TeachMeet Matematik 18 nov - save the date!

På efterfrågan arrangeras ett TeachMeet Matematik den 18 nov kl 16-18.30 på Drottning Blankas gymnasium i Kristianstad. Detta är ett ypperligt tillfälle för rektorer och matematiklärare att få inspiration kring ämnet och undervisningen. Inbjudan med agenda skickas ut via mejl till alla rektorer nästa vecka.

Vad skapar utbildning i världsklass?

Hade du inte möjlighet att gå på afterschool med Lucy Crehan den 8 oktober? Nu kan du se Lucys presentation om vad som skapar utbildning i världsklass i efterhand. Gå in på följande länk så hittar du en inspelning från dagen samt Lucys presentation. Har du frågor om arrangemanget är du välkommen att kontakta mig.

Ny utbildning kring basfunktionaliteter i schemaläggning

Höstens tillfälle i november är fullbokat och många hör av sig med önskemål om fler tillfällen. Det kommer att anordnas fler tillfällen men först under VT 20. Vi återkommer med aktuella datum.

Vägledning

AcadeMedia Vägledning

Sedan skolstart har vi skapat syv-nätverk för hela gymnasiesegmentets verksamma studie- och yrkesvägledare och gjort regionsuppdelningar. Det finns nu etablerade syv-nätverk i region Öst och Väst som omfattar 76 skolor. Region Syd med sina 38 skolor har en syv-träff den 3 okt. Det har varit hög uppslutning vid träffarna och det finns ett stort behov av att träffas.

Snacka med SYV - studie- och yrkesvägledning online

www.snackamedsyv.se erbjuder studie-och yrkesvägledning online som ett komplement till den vägledningen som redan finns på skolan. Sajten bemannas av centralt anställda studie- och yrkesvägledare på AcadeMedia. Målgruppen är grundskoleelever, gymnasieelever och deras vårdnadshavare. Tjänsten är öppen för alla inom målgruppen, oavsett utbildningsanordnare. Man väljer att antingen bli uppringd, chatta eller ha samtal via skärme

Kontakta evelin.lofvendahl@academedia.se om du har frågor eller om du vill ha en poster för informationsspridning till eleverna på din skola.