Data till resultatdialoger – Schoolsoft

Resultatdialoger mellan skolchef och rektor genomförs vanligtvis en gång i månaden. Syftet med instruktionerna är att öka kunskaperna och ägarskapet kring dessa fyra viktiga rapporter.

RapporteringsnivåNärvaron.pdf

Länkar

Se även Gymnasiesegmentets gemensamma rapporteringsstandard

1. Lärares rapporteringsnivå

I rapporten kan du se i hur hög grad lärare har närvarorapporterat sina lektioner. I resultatdialogerna mellan rektor och skolchef är målet att alla lärare når 100% rapporteringsnivå.

Lunch, APT, lärteamstid eller liknande bör inte finnas med på det schema läraren rapporterar mot. Bocka bort under Admin > Ämnen*. I de fall lärare själva inte kan rapportera sin tid finns andra möjligheter till inställningar i systemet. Exempelvis kan man lektionsrapportera för en kollega.


*När detta är bortbockat kommer det inte tillbaka vid överläsning av schemafil från Novaschem.
Se bild här.

För att få ut korrekt data från nedanstående rapporter behöver lärare ha rapporterat 100% av elevernas schemalagda lektioner inkl. APL. Se också den gemensamma närvarorapporteringsstandarden här

ElevrapporterNärvaroProcent.pdf

2. Antal elever med >20% frånvaro

I rapporten kan du se hur många elever som har mer än 20% frånvaro. Bocka för anmäld frånvaro för att få data som både fångar oanmäld och anmäld frånvaro. Se bild här.

Rapport – närvaro|frånvaro.pdf

3. Total närvaro/frånvaro

Frånvaro visas som oanmäld och anmäld.


BetygsstatistikAdmin.pdf

4. Antal satta F i betyg totalt på skolan


Inom kort publiceras även instruktioner för rapporter kring proaktiva elevavstämningar i Schoolsoft. Läs mer här