Kvalitetsorganisationen inom gymnasiesegmentet

Kvalitetsorganisationens uppdrag är att på olika sätt stödja verksamhetsledning och rektorer i arbetet med att erbjuda samtliga elever en likvärdig utbildning av god kvalitet. För att ständigt utvecklas behöver vi vara medvetna om vad vi gör, varför vi gör det och vilka effekter det får för våra elevers resultat i skolan. Att organisera för ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att vi ska få syn på om våra arbetssätt leder till att eleverna når målen för utbildningen, och vad vi behöver förändra för att en hundraprocentig måluppfyllelse ska bli verklighet!

Kvalitets- och utvecklingsansvariga (KUA) per Verksamhetsområde (VO)

Anna Andersson

Kvalitetschef

0722-003259

Sandra Assadzadeh

Kvalitetsadministratör

0761-108397

Ann-Marie Viiala

KUA DBGY VO
0722-222633

Marie Fredriksson

KUA DBGY VO / Teoretiska VO
0768-852051

Anna Davidsson

KUA Teoretiska VO
0761-017568

Johanna Svedberg

KUA Kreativa VO
0725-229409

Niklas Svensson

KUA NTI VO

0730-718270

Pernilla Wendel

KUA Praktiska VO (Region Syd/Nord)
0760-278675

Anna Jangblad Jukic

KUA Praktiska VO (Region Mitt, FTG, Didaktus)
0761-050965

Lina Augustsson

Kvalitetsutvecklare


0702-918087

Skoljuridik

Alla elever har rätt till utbildning i en miljö fri från kränkningar och diskriminering. Våra skoljurister stöttar verksamheten i att se till att våra elevers rättigheter tas tillvara. De ansvarar för att utreda alla klagomål och anmälningar om kränkande behandling som inkommer till gymnasiesegmentets huvudmän, likaså de anmälningsärenden som kommer från Skolinspektionen. Utifrån vad utredningarna visar, hjälper de verksamhetsledning och rektorer att identifiera relevanta åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten.

Våra skoljurister har också en stödjande och rådgivande funktion, t.ex. inför beslut om disciplinära åtgärder. De finns också som en resurs för rektorer, skolchefer och utbildningsdirektörer när det finns behov av utbildning eller kompetensutveckling för att skapa djupare förståelse för skolans författningar och elevernas rätt till utbildning.

Mattias Flodwall

Skoljurist
0725-185131

Frida Qvant

Skoljurist

0724-545481

Centrala elevhälsan

Den centrala elevhälsans övergripande funktion är att bidra till en likvärdig och kvalitativ elevhälsa för alla våra verksamheter, med utgångspunkt i verksamhetsområdenas olika utmaningar. Den erbjuder stöd och support i huvudmännens arbete med elevers rätt till elevhälsa i skolan, bland annat genom att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser och anordna nätverksträffar såväl centralt som lokalt. Den centrala elevhälsan har också en stödjande och rådgivande funktion i specifika ärenden och insatser för våra verksamheter.

AcadeMedia Vägledning

Evelin Löfvendahl

VerksamhetschefAcadeMedia vägledning
0733- 569 566

Helen Salling

SamordnareAcadeMediavägledning
072-207 42 15

AcadeMedia Väglednings övergripande funktion är att stödja och bidra till en likvärdig och kvalitativ studie- och yrkesvägledning för alla våra verksamheter. Vi erbjuder stöd och support i huvudmännens arbete med elevers rätt till studie- och yrkesvägledning i skolan. Vi erbjuder våra skolor stöd och råd vid syv-rekrytering och samordning av tjänster. Vidare förser vi AcadeMedias syv med kompetensutvecklingsinsatser och gemensamma nätverksträffar.


Alla elever ska i mål!

För att möjliggöra att alla våra gymnasieelever når gymnasieexamen är studie- och yrkesvägledning ett av skolans många viktiga områden.Tillsammans med skolans personal kan studie- och yrkesvägledare hjälpa våra elever att skapa de bästa förutsättningarna för att fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv och på så sätt nå sina mål. En väl fungerande vägledning kan leda till färre studieavbrott, att fler går ut gymnasieskolan med godkända betyg och på sikt också bidra till en bättre arbetskraftsförsörjning.AcadeMedia Vägledning kommer fungera som en stödjande och rådgivande funktion i specifika ärenden för våra verksamheter. Vi kan förse dig som rektor kvalitetssäkrat material och årshjul, kopplat till din verksamhet. Vi erbjuder även våra skolor stöd vid rekrytering och samordning av syv-tjänster. Är du i behov av detta, kontakta oss för vidare dialog.

I ett första led att kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen inom AcadeMedia påbörjar vi nu arbetet att skapa syv-nätverk för alla våra verksamma studie- och yrkesvägledare. Genom nätverksmöten kan vi erbjuda kompetensutveckling och för yrkesgruppen skapa en tillhörighet kopplat till sin profession. I skrivande stund finns redan befintliga syv-nätverk i Stockholm- och Göteborgsområdet. Nästa steg i processen blir region Skåne.

snackamedsyv.se

www.snackamedsyv.se erbjuder studie-och yrkesvägledning online och är ett komplement till den vägledningen som redan finns på skolan.

Snackamedsyv bemannas av centralt anställda studie- och yrkesvägledare på AcadeMedia. Målgruppen är grundskoleelever, gymnasieelever och deras vårdnadshavare. Tjänsten är öppen för alla inom målgruppen, oavsett utbildningsanordnare. Man väljer att antingen bli uppringd, chatta eller ha samtal via skärmen.

Syftet med sajten är att erbjuda Sveriges grund- och gymnasieelever kvalitativ studie- och yrkesvägledning. Sajten ökar tillgängligheten att boka en digital syv på tider som passar dem. Genom digital vägledning kan snackamedsyv ge de elever som inte går eller kommer till skolan en chans att få träffa en syv online. Syv kan berätta hur gymnasiet fungerar och vad de olika programmen innehåller. På så sätt hoppas vi kunna minska felval och avhopp från gymnasiet. Vår målsättning är även att avlasta de syv som har mycket på sitt bord. De kan hänvisa sina egna elever till bokningen, om ärendet är av allmän vägledarkaraktär eller rör ren information.