Skolutveckling

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen ska främja att segmentets pedagogiska utvecklingsarbete ligger i framkant genom att – helt eller delvis – bidra till att omsätta långsiktiga och strategiska mål samt identifierade behov till praktiska utvecklingsinsatser. I detta arbete tillhandahåller gruppen expertkompetens och processtöd för samarbetspartner och uppdragsgivare (exempelvis segmentsledning, verksamhetschefer, skolchefer, rektorer eller personalgrupper).

Utvecklingsgruppen har en blogg som du hittar här.

Utvecklingsgruppen
Färdplan 2020 – AcadeMedia ska vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Så förbättrar vi samhället för varje individ. Så skapar vi nästa stora steg i vår historia.

Insatser

Insatserna kan utgå från aktuella styrdokument, aktuell forskning samt relevanta interna dokument och analyser (exempelvis verksamhetsplan för segment/verksamhet). Utvecklingsinsatserna kan också ske utifrån initiativ från segments- eller koncernnivå.

Vårt arbete syftar alltid till att främja elevernas lärande och måluppfyllelse, från pedagogisk handledning i klassrummet till samordning av internationella praktik- eller studieplatser. En stor del i detta arbete handlar om att stärka pedagoger och ledare inom relevanta kompetensområden samt att utveckla strategier och processer för långsiktigt utvecklingsarbete. Insatserna varierar utifrån behov och förutsättningar. Det kan exempelvis handla om:


  • Utbildningar och konferenser – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Metodstöd och digitala verktyg – projektplaner, rutiner, checklistor etc
  • Processtöd – lokal projektledning i grupp
  • Ansökningar, projektdokumentation, redovisning och uppföljning av internationella samarbetsprojekt
  • Omvärldsbevakning och representation
  • Samarbetsprojekt, handledning och verksamhetsspecifika uppdrag
  • Information och samordning av VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för lärarstudenter

Utbildningar

AcadeMedia Academy är koncernens interna akademi för utbildning och kompetensutveckling. De erbjuder hundratals utbildningstillfällen varje läsår inom en rad olika områden, exempelvis pedagogik, elevhälsa, arbetsmiljö och kommunikation. Utbildningarna är gratis och öppna för alla medarbetare. Academy arrangerar också ett antal längre utbildningsprogram för att främja lärar- och chefsförsörjningen inom AcadeMedia.

Kontaktuppgifter

Carina Hall


Utvecklingschef
+46 (0)70-321 34 41

Jessica Svedlund


Utvecklingsstrateg
+46 (0) 760 01 51 33

Maria Bivesjö


Utvecklingsstrateg
+46 (0) 70-97 27 667

Moana Widell


Utvecklingsstrateg
+46 (0) 70-26 46 84

Per Melin


Digitaliseringsansvarig
+46 (0) 766 470615
På Facebook och Twitter:

Följ vårt arbete via bloggen på Medarbetarwebben Läs mer och anmäl dig till aktuella utbildningar Läs artiklar från arbetet och eventen här