APL

Film: Skolverket om APL


Arbetsplatsförlagt lärande

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL) och kan även förekomma inom vuxenutbildningen och på högskoleförberedande program.

Skolverket.se kan du läsa mer om APL, ansvarsfördelning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Se gärna gruppen APL Samverkan skola-arbetsliv i Workplace

APL-perioder i Schoolsoft och Google Classroom

Schoolsoft Classroom APL
Bildspel: APL-perioder i Schoolsoft och Google Classroom


Fråga: Jag undrar om det räcker med att eleverna lämnar in veckorapporterna digitalt eller behöver vi samla in dom i elevernas pärm också?
Svar: Ja, det är ok att eleven tar en bild på veckorapporten, undertecknad av handledaren på arbetsplatsen, och skickar in den via Google Classrooms App. Givetvis bygger detta också på att man förankrar arbetssättet på skolan så att alla är införstådda med var dokumentationen finns. Exempelvis i händelse av att någon lärare slutar och dokumentationen behöver föras över till någon annan.
– Denna information har stämts av med vårt dataskyddsombud Mattias Flodwall.

Att följa närvaro, samla bedömningsunderlag och stämma av kunskapskrav

I exemplet har administratören på skolan förberett APL-perioder i Schoolsoft. Närvaro- och bedömningsunderlag samlas in via appen i Google Classroom och består av:

  • Bifogad bild av veckorapporten, inklusive närvaro
  • Trepartssamtal
  • Arbetsområden – undervisning som genomförs inne på skolan

Ansvarig yrkeslärare använder Schoolsoft för att

  • veckovis bokföra närvaron
  • regelbundet stämma av kunskapskraven i respektive kurs (APL-perioder)

Givetvis kvarstår kravet på att handledaren på arbetsplatsen omedelbart meddelar om en elev uteblir från sin APL. Ett nummer till en telefonsvarare på skolan kan vara ett sätt att ordna denna.

Vill du veta mer? Kontakta henrik.widaeus@academedia.se