Frånvaro och avhopp

Frånvaro- och avhoppsprevention är ett högprioriterat område för hela Academedias gymnasiesegment och nästan alla våra varumärken arbetar aktivt med att förstärka sitt närvarofrämjande arbete.

Närvarofrämjande arbete

Informationsfilmer om Närvaro på andra språk än svenska

Uppdaterad 2019-08-06

Nu finns våra informationsfilmer om närvaro på andra språk än svenska färdiga att använda inför skolstart! Filmerna finns för nationella program och för introduktionsprogram. De beskriver det svenska skolsystemet och varför det är så viktigt att vara närvarande varje lektion. De förklarar också hur man som vårdnadshavare ska göra om barnet är frånvarande eller om det blir något problem med skolgången. Tanken är att någon ansvarig på skolan ska kartlägga vilka vårdnadshavare som skulle vara betjänta av att få information på sitt modersmål, hämta filmen och skicka ut via telefonnumret (så att mottagaren kan se filmen i sin telefon). Pga div omständigheter saknas för närvarande filmer på persiska/dari men de kommer att laddas upp under augusti månad. Instruktion för hur man skickar finner du längre ned.

Om man har ett annat modersmål än de som nu erbjuds eller om man som skola vill skicka film till alla föräldrar oavsett modersmål, så har vi också skapat svenska filmer.

I filmerna ser vi elever från Didaktus Jakobsberg.

Arabiska versioner

Nationella gymnasieprogrammet

https://www.youtube.com/watch?v=w5LR2n4OMw8&feature=youtu.be


Introduktionsprogrammet

https://www.youtube.com/watch?v=2aHnKSnPs4M&feature=youtu.be


Somaliska versioner

Nationella gymnasieprogrammet

https://www.youtube.com/watch?v=PAVgNEn-_sI&feature=youtu.be

Introduktionsprogrammet

https://www.youtube.com/watch?v=80Hffjwq1UA&feature=youtu.be

Persiska/Dari versioner

Introduktionsprogrammet

https://youtu.be/0D1kRw1KYuY


Svenska versioner

Nationella gymnasieprogrammet

https://youtu.be/i7etiuSS31k

Introduktionsprogrammet

https://youtu.be/ISBoHOfcXno


Så här skickar du en film via telefon till vårdnadshavare:

 • Lägg in alla telefonnummer till de föräldrar du vill nå i den telefon du tänker använda
 • Gå in på Youtube och sök upp den film du vill skicka iväg
 • Klicka på Dela under filmen
 • Välj sms/meddelande
 • Välj mottagare från dina kontakter
 • För en mer personlig känsla, skriv gärna Hälsningar från skola xxx över länken i meddelandefältet
 • Skicka filmen


Så här skickar du en film via mejl till vårdnadshavare:

 • Följ länken till den film du vill skicka
 • Klicka på Dela under filmen
 • Välj Kopiera bredvid länknamnet
 • Klistra in länken antingen i ett vanligt mejl eller i ett meddelande via Schoolsoft till den vårdnadshavare det ska nå
 • För en mer personlig känsla, skriv gärna Hälsningar från skola xxx över länken i meddelandefältet
 • Skicka filmen


För mer information kontakta Maria Bivesjö maria.bivesjo@academedia.se

Länkar:

Uppdaterad 2019-02-27

Från saknad till närvarande

Konferensserien är nu avslutad och vi vill gärna påminna om möjligheterna till centralt stöd:

 • Academedias centrala elevhälsa
 • Academedias centrala vägledning
 • Stöd för att utveckla rapporteringen i Schoolsoft och vid proaktiva elevavstämningar
 • Närvarolyftets workshop för all personal
 • Närvarolyftets kartläggningar av närvarofrämjande arbete

Fler insatser kopplade till närvarofrämjande arbete planeras under våren - håll utkik på Workplace.

Tack alla som deltog och nätverkade!


Närvarolyftet

Närvarolyftet

Utvecklingsgruppen för Academedias gymnasiesegment har ett paket med stöd att erbjuda för den skola eller det varumärke som vill utveckla sitt närvarofrämjande arbete.

Materialet bygger på erfarenheter från projekt som PlugIn, PluggaKlart, #jagmed och den statliga utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Under framtagandet av materialet har utvecklingsgruppen också tagit del av hur Holland har lyckats minska sin frånvaro från enorma 71 000 år 2002 till 23 000 år 2016.

Närvarolyftet erbjuder möjlighet att få stöd med kartläggning av utvecklingsområden, konkreta tips på vad som kan göras på skolan, en workshop/inventering av styrkor och utvecklingsområden på den egna skolan och processtöd för implementeringsarbetet.

För mer information om Närvarolyftet kontakta Maria Bivesjö maria.bivesjo@academedia.se


Konkreta exempel

Konkreta exempel på vad skolan kan göra för att stödja elever som riskerar långvarig frånvaro

 • Tidig dialog främjar tidiga insatser och fungerande relationer skola-hem. Uppstartssamtal m fokus på viktiga behov och förutsättningar hos eleven, träningsläger m fokus på inlärningsstil, studieteknik och studiestrategi, obligatorisk scanning ma/sv/en.
 • Löpande uppföljning av frånvarograd och rapporteringsgrad per skola främjar att frågan hålls vid liv.
 • Månatliga resultatdialoger huvudman-rektor främjar samsyn genom styrkedjan kring behov och förutsättningar.
 • Processtöd kring kartläggning och framtagande av gemensamma rutiner med tydliga ansvarsområden främjar måluppfyllelsen och närvaron.
 • Sms-avisering till VH vid icke anmäld frånvaro och personlig frånvaroanmälan från 18 år minskar sporadiskt återkommande frånvaro.
 • Samsyn bland ledning och all personal på skolan kring elevens kontra skolans ansvar främjar gemensamma insatser.
 • Tydliga och gemensamma strukturer kring lektionsupplägg främjar kollegialt arbete och närvaron i klassrummet.
 • När skolan utmanar sin förväntansnivå på elever med diagnoser/funktionsnedsättningar och hög frånvaro främjas ett bredare fokus kring elevens hela kontext och fulla potential.
 • Aktivt arbete med positiv förstärkning som bygger självförtroende och motivation främjar såväl relationer som närvaro.
 • Tidiga prioriteringar kring vilka tillkortakommanden som ska prioriteras och vilka som kan vänta minskar risken för att sköra elever ”förvinner” till följd av oöverskådliga måsten och krav.
 • Organiserad samverkan skola-hem, pedagogisk personal-elevhälso/övrig personal samt skola-andra instanser som BUP och socialtjänst gagnar alltid eleven.
 • Ändamålsenlig organisation på skolan (två mentorer i mer behövande grupper, gruppstorlek efter måluppfyllelse, kompletterande kompetenser nära eleverna såsom t ex studiecoacher) främjar såväl identifiering som insatser kring elever i riskzon.